Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

TRAININGEN 

Alle trainingen die wij verzorgen zijn maatwerk. Bij sommige trainingen zetten wij een 'outdoor'- programma in als middel. De thema's waar wij trainingsprogramma's voor ontwikkelen zijn:

  • leiderschap (gericht op leiderschapseffectiviteit, coachend leiderschap, ethisch leiderschap of leiderschapsontwikkeling) 
  • teamontwikkeling,
  • persoonlijke effectiviteit,
  • gespreksvaardigheden (functionerings- slechtnieuws-, voortgangsgesprekken)
  • verkoopeffectiviteit,
  • klantgericht werken,
  • conflicthantering 

Ethisch leiderschap (nieuw)
Bijna dagelijks lezen we in de media over leidinggevenden die zich egocentrisch, corrupt en immoreel gedragen. De organisatie en haar medewerkers lijden hieronder (reputatieschade, omzetverlies). De huidige financiële crisis wordt ook grotendeels toegeschreven aan de graaicultuur van leiders binnen financiële instellingen. Als gevolg hiervan worden organisaties meer en meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid om immoreel gedrag van hun personeelsleden tegen te gaan. Het bevorderen van ethisch gedrag van leidinggevenden dient echter niet alleen een maatschappelijk doel.

Onderzoek heeft aangetoond dat ethische leidinggevenden medewerkers hebben die zichzelf ook meer ethisch gedragen en dat deze medewerkers meer tevreden zijn, sterker gemotiveerd zijn en minder snel geneigd zijn de organisatie te verlaten. Het stimuleren van ethisch handelen van leidinggevenden is dus uitermate belangrijk. 
Change4You biedt een uitgebalanceerd programma aan dat erop gericht is:
1. Ethische vraagstukken binnen de organisatie bespreekbaar te maken
2. Gedragscodes te ontwikkelen
3. Handvatten voor ethische ontwikkeling van leidinggevenden aan te bieden

Coachend/dienend leiderschap
Bij dit thema gaan we vooral in op de competenties die een leidinggevende nodig heeft om zijn of haar medewerkers te ontwikkelen en te laten excelleren. Wanneer u coachend te werk wilt gaan als leidinggevende zult u bijvoorbeeld ontwikkelpunten in kaart moeten brengen van de medewerker. Hoe doet u dat? Andere vragen waarop u antwoord krijgt in dit trainingstraject zijn onder andere: Hoe krijgt u commitment van de medewerker? Hoe zet u een coachingstraject op? Hoe zorgt u dat het gewenste resultaat wordt gehaald?

Leidinggeven aan de eerste lijn
Deze training heeft een nog meer praktisch karakter doordat er 'outdoor' oefeningen in het programma opgenomen zijn. Centraal staat het 'balans' vinden tussen enerzijds het aansturen van medewerkers en anderzijds het samenwerken met medewerkers.

Teamontwikkeling/samenwerken
Voor effectief en efficiënt teamfunctioneren is het van groot belang dat het team goed samenwerkt en dat er een goede harmonie/sfeer in het team aanwezig is. Vragen waarop een antwoord wordt geboden in dit trainingstraject zijn onder andere: Hoe creëert u harmonieuze omgangsvormen? Hoe maakt u van een groep losse individuen een hecht team? Wat doet u wanneer een team verandert van samenstelling? Hoe maakt u een team slagvaardiger?

Persoonlijke effectiviteit
Wanneer u invloed wilt hebben op uw omgeving, is het belangrijk te weten hoe u dat op effectieve wijze doet. De training persoonlijke effectiviteit is er op gericht inzicht te verschaffen in hoe u overkomt op anderen, hoe u met krtiek om kunt gaan en hoe u het kunt geven, en welke rol uw en andermans emoties kunnen spelen. Wij gaan er van uit dat het effect van wat u doet of zegt wordt bepaald door de kwaliteit van wat u doet of zegt en de acceptatie daarvan bij de ander. Het effect = kwaliteit x acceptatie  

Gespreksvaardigheden
Een aantal (succes)factoren zijn bepalend voor een goed gesprek. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om structuur in uw gesprek aan te brengen en altijd uw gespreksdoel voor ogen te houden. Na het volgen van deze training bent u onder andere in staat beter te benoemen waarom een gesprek goed is, bent u beter in staat om met een voor uw lastige gesprekpartner toch uw gespreksdoel te halen, en weet u hoe u heldere afspraken moet maken.

Verkoopeffectiviteit
In de verkoop is een goede relatie tussen uw klant en uzelf een belangrijk voorwaarde, zo niet een eis om iets aan de man te brengen. Hoe bouwt u zo'n relatie op? Hoe brengt u de behoefte van de klant in kaart? Hoe gaat u met een voor u lastige klant om? Hoe gaat u met emoties om van de klant en van uzelf?
Belangrijk is dat 'de klant het gevoel heeft dat hij iets gekocht heeft en niet dat hem iets verkocht is'.

Klantgericht werken
In het verlengde van saleskracht ligt de klantgerichte attitude. De kwaliteitsbeleving van de klant wordt bepaald door de pre- en afterservice! Vragen die aan bod komen tijdens dit traject kunnen onder andere zijn: Wat houdt in uw organsatie klantgerichtheid precies in? Hoe wordt de klant ontvangen, face to face of telefonisch? Hoe gaat men met een ontevreden klant om? Hoe krijgt u het voor elkaar dat alle medewerkers klantgericht denken en handelen?

Conflicthantering
Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waar u niet om vraagt en die toch uit de hand dreigt te lopen. Er zijn verschillende technieken om een situatie te neutraliseren. Deze technieken komen in deze training uitgebreid aan bod. Vragen die besproken kunnen worden tijdens deze training kunnen onder andere zijn: Bent u wellicht zelf de oorzaak van het conflict? Hoe voorkomt u dat een situatie uit de hand loopt? Hoe gaat u met de emoties om van de ander en van uzelf? Hoe kom ik er achter wat er werkelijk speelt?
 

 

© Change4You 2021 | Design by Dare to Design